Kullanım Şartları

İşbu tekneyatboyalari.com Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi,ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda,Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Site'ye üye olarak ve/veya Site tarafından sağlanan hizmetleri almak amacıyla işleme yada kullanıma başlamasıyla, Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

TARAFLAR:

Site-Satıcı : tekneyatboyalari.com

Kullanıcı-Üye-Alıcı : tekneyatboyalari.com’a üye olan ve/veya üye olmadan tekneyatboyalari.com’un sunduğu hizmetleri kullanmak suretiyle,satışa arz edilen mal ve hizmetleri  satın alan gerçek yada tüzel kişi

HİZMET TANIMI :

tekneyatboyalari.com tarafından,kullanıcı-alıcı-üye’ye sağlanan satış işlemi

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI :

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, tekneyatboyalari.com’da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile tekneyatboyalari.com  içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak tekneyatboyalari.com  tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak tekneyatboyalari.com  tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYELİK ve HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI :

Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılmasıdır .Üyelik –Kullanıcı-Alıcı şartlarında yaş sınırlaması yoktur.tekneyatboyalari.com  tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya sitede kullanıcı olmaktan süresiz yasaklanmış olan kişilerin site kayıt işlemlerini tekrar yapmış ve tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.tekneyatboyalari.com,kullanıcı veya üyeyi siteye girememesi için yasaklama hakkına sahiptir.

HAK  ve YÜKÜMLÜLÜKLER :

Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında,Site içerisinde yazı ve yorumlarında Türk Medeni Kanununa uygun olmayan hallerde tekneyatboyalari.com’un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple tekneyatboyalari.com'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.Kullanıcı'ların tekneyatboyalari.com tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden tekneyatboyalari.com’un doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.tekneyatboyalari.com'un sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, tekneyatboyalari.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. tekneyatboyalari.com, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.Kullanıcı, tekneyatboyalari.com'un Site üzerinden gercekleştireceği her türlü kampanya ve cekiliş kapsamında, kampanyalara ve cekişilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve cekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple tekneyatboyalari.com’dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı-üye-alıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde tekneyatboyalari.com'un herhangi bir zarara uğraması durumunda, tekneyatboyalari.com'un doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.tekneyatboyalari.com, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. tekneyatboyalari.com, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar tekneyatboyalari.com'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. tekneyatboyalari.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, tekneyatboyalari.com tarafından yapılabilir. tekneyatboyalari.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen  Kullanıcı'lara aittir.tekneyatboyalari.com, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.tekneyatboyalari.com, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve tekneyatboyalari.com  tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların,yorumların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ,yorum ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; tekneyatboyalari.com, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.Kullanıcı'lar ve tekneyatboyalari.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, tekneyatboyalari.com Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

DİĞER HÜKÜMLER :

tekneyatboyalari.com, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, tekneyatboyalari.com’un Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.

tekneyatboyalari.com, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (tekneyatboyalari.com'un telif haklarına tabi çalışmalar) tekneyatboyalari.com'a ait olarak ve/veya tekneyatboyalari.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

Kullanıcı'lar, tekneyatboyalari.com  Hizmet'lerini, tekneyatboyalari.com bilgilerini ve tekneyatboyalari.com'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının tekneyatboyalari.com'un Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı tekneyatboyalari.com'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.tekneyatboyalari.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, tekneyatboyalari.com, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, tekneyatboyalari.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için tekneyatboyalari.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

UYGULANACAK HUKUK ve YETKİLER :

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ :

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu ve/veya kullanıcı olarak tekneyatboyalari.com’da işlem yaptığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması yada kullanıcı olarak tekneyatboyalari.com’da hiçbir işlem yapmaması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
tekneyatboyalari.com, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, tekneyatboyalari.com'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır ;

a)Kullanıcı-üye’nin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

b)Kullanıcı-üye'nin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

Giriş

Fotoğraf: Hempel A/S Logo

İletişim

 

     0 216 701 23 15

info@tekneyatboyalari.com

 

Fotoğraf: